Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii

Oferta prowadzonych spraw

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę związaną z szeroko pojętym prawem rolnym. Oferujemy pomoc m.in. w zakresie:

1.  Wpisu do ewidencji producentów rolnych.

2. Zasad i form uzyskiwania pomocy finansowej  z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w tym:

  • dopłat do oprocentowania oraz gwarancji i poręczeń i spłaty preferencyjnych kredytów inwestycyjnych i klęskowych;
  • poręczeń spłaty kredytów studenckich;
  • dofinansowania kosztów ponoszonych przez producentów rolnych  na utylizację padłych zwierząt;
  • dofinansowania kosztów poniesionych na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych;

 

3. Zasad i form uzyskiwania pomocy unijnej:

  • dopłaty bezpośrednie;
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013;
  • Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013;
  • pomocy finansowej w ramach wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw;
  • pomocy finansowej w ramach wspólnej organizacji rynku rybnego.

 

4. Zastępstwo prawne w występowaniu przed organami administracji publicznej związanymi z w/w problematyką oraz wnoszenie środków zaskarżenia od wydawanych decyzji.