Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii

Justyna Krzywkowska

doktor nauk prawnych, kanonista

Ukończyła 3 kierunki studiów magisterskich: prawo (UMK), teologię (UWM) i prawo kanoniczne (UKSW). Stopień doktora nauk prawnych uzyskała w listopadzie 2010 r. na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W latach 2004-2008 pełniła urząd notariusza Metropolitalnego Sądu Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie. W 2006 r. wyznaczona na pisarza w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego Kard. Stanisława Hozjusza. W latach 2006-2012 była członkiem Komisji ds. Rodziny Pierwszego Synodu Archidiecezji Warmińskiej. W dowód uznania za podjęcie badań w przedmiocie udziału adwokata w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa została powołana w 2009 r. do zespołu ekspertów Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski do przygotowania ogólnopolskich norm dotyczących adwokatów kościelnych. Od 2010 r. współpracuje z Korpusem Adwokatów Kościelnych w Polsce. 

Od 1 X 2006 r. zatrudniona w Katedrze Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, od 1 I 2011 r. pracuje na stanowisku adiunkta. Prowadzi zajęcia z prawa kanonicznego i wyznaniowego.

Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (od 2009 r.) oraz członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (od 2011). Uczestniczka wielu konferencji z zakresu prawa kanonicznego. Współredagowała 10 recenzowanych prac zbiorowych:

  • Procedury w sprawach małżeńskich i rodzinnych. Teoria i praktyka, red. J. Krzywkowska, R. Sztychmiler, Olsztyn 2016.
  • Dowodzenie w procesach kościelnych, red. J. Krzywkowska, R. Sztychmiler, Olsztyn 2014.
  • Dowodzenie w procesach karnych, red. R. Sztychmiler, J. Kasprzak, J. Krzywkowska, Olsztyn 2014.
  • Ochrona małżeństwa i rodziny w Polsce. Zagadnienia prawne, red. J. Krzynówek, J. Krzywkowska, Olsztyn 2015.
  • Rodzina w prawie, red. M. Różański, J. Krzywkowska, Olsztyn 2013.
  • Jak przygotować do małżeństwa?, red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, Olsztyn 2013.
  • Problemy z sądową ochroną praw człowieka, t. 1-2, red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, Olsztyn 2012.
  • Współpraca sądów ze stronami procesowymi i adwokatami, red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, Olsztyn 2011.
  • Małżeństwo na całe życie?, red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, Olsztyn 2011.
  • Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim i międzynarodowym, red. T. Płoski, J. Krzywkowska, Olsztyn 2008.

Jest autorską ponad 40 artykułów naukowych. W 2011 r. otrzymała Nagrodę Rektora UWM (indywidualną II stopnia) za osiągnięcia naukowe, zaś w 2015 r. otrzymała Nagrodę Rektora (indywidualną I stopnia) za działalność organizacyjną. W 2014 r. zrealizowała zagraniczny staż dydaktyczny na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (Wydział Prawa Kanonicznego).