Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii

Beata Urbańska

Radca Prawny

 

Beata Urbańska, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie (nr wpisu OL-1052). Wpis na listę radców prawnych uzyskała po odbytej aplikacji radcowskiej i złożonym w 2004r. egzaminie radcowskim.

Kilkunastoletnie doświadczenie pozwala jej na prowadzenie praktyki zawodowej w bardzo szerokim zakresie.

Uznany specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych. W swojej praktyce zawodowej świadczy pomoc prawną zarówno Zamawiającym jak i Wykonawcom w toku całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bądź też w poszczególnych jego etapach, zwłaszcza przy składaniu  środków zaskarżenia. 

Posiada również bogate doświadczenie w zakresie postępowania administracyjnego i sądowo - administracyjnego, w szczególności w zakresie gospodarowania odpadami, ochrony środowiska, finansów publicznych.

Biegły praktyk w obszarze prawa cywilnego (obrotem nieruchomościami, w tym w zakresie umów najmu i dzierżawy, nabywanie, sprzedaż nieruchomości, zagadnienia związane z zagospodarowaniem przestrzennym, audyt prawny nieruchomości), a także prawa własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji.

Znawca regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, a także tajemnic prawnie chronionych (tajemnice przedsiębiorstwa, informacje poufne, tajemnice zawodowe – w szczególności tajemnica bankowa).

Mediator wpisany na listę mediatorów Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie oraz arbiter wpisany na listę arbitrów Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie.