Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii

Departamenty:

Prawo budowlane

Kancelaria świadczy usługi na etapie całego procesu inwestycyjnego. Pomagamy zarówno przedsiębiorcom jak i podmiotom indywidualnym.

Zespół kancelarii stanowią zarówno adwokaci specjalizujący się w sprawach budowlanych (w tym absolwenci kierunkowych studiów podyplomowych), jak również osoby z uprawnieniami budowlanymi, którzy na co dzień stanowią wsparcie merytoryczno - techniczne. 

Rozumiemy, że inwestycja budowlana nie rozpoczyna się w momencie wydania pozwolenia na budowe, a znacznie wcześniej. Dlatego też jesteśmy w stanie pomóc już na etapie planowania inwestycji

Świadczenie doradztwa prawnego na etapie realizacji inwestycji budowlanej skupia się na sześciu etapach:

ETAP I
Identyfikacja potrzeb klienta, udział w negocjacjach, weryfikacja inwestora/wykonawcy

Etap ten to rozmowa z inwestorem/ wykonawcem pod kątem możliwości realizacji procesu budowlanego oraz wstępna analiza prawna nieruchomości pod inwestycję

ETAP II
Uzyskanie "Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu” / ”Wypisu z m.p.z.p.”

W ramach tych czynności, współpracując z biurem projektowym kancelaria zajmuje się:

1. zaktualizowaniem, bądź uzyskanie mapy od geodety do celów projektowych;
2. wrysowaniem na aktualnej mapie, bądź mapie ewidencyjnej konturu planowanej inwestycji zgodnie z prawem,
3. złożeniem wniosku o wydanie decyzji lub wypisu (często wraz z koncepcją projektu – w celu zaopiniowania) wraz z mapami.
4. Przed złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  należy złożyć również wstępne zapewnienia dostawców mediów o wystarczalności uzbrojenia dla planowanego obiektu, bądź planowanej ich rozbudowie.
5. Uzyskanie oświadczeń (lokalne przedsiębiorstwo energetyczne, wodno-kanalizacyjne i gazowe): złożenie wniosków + dokument potwierdzający prawo do własności (wypis z księgi wieczystej) + mapa sytuacyjna
 

ETAP III
Wypełnienie szczegółowych warunków zawartych w otrzymanej "Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu” / ”Wypisu z m.p.z.p.”

 

1. zapewnienie dostawy mediów: energia elektryczna, woda, gaz,
2. zapewnienia odbioru ścieków i odpadów stałych,
3. decyzja o wyłączeniu gruntów z użytkowania rolnego lub leśnego,
4. opinia Konserwatora Zabytków lub Konserwatora Przyrody,
5. inne opinie, pozwolenia specyficzne dla konkretnej lokalizacji.

 

ETAP IV
Przygotowanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę

1. W przypadku gotowego projektu – adaptacja do istniejących warunków klimatycznych, geologicznych, zabudowy oraz indywidualnych wymagań (uzyskanie zgody biura autorskiego na wprowadzanie zmian w projekcie).

2. Projekt zagospodarowania terenu – instalacje liniowe oraz obiekt naniesiony na mapę do celów projektowych (ZUDP, uzgodnienia od dysponentów sieci).
3. Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę wraz z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 

ETAP V
Właściwy etap rozpoczęcia robót budowlanych

1. negocjacje i zawarcie umowy z wykonawcą/dalszym podwykonawcą uwzględniając:

 • terminy realizacji postanowień umowy
 • sposób wykonania umowy
 • wynagrodzenie oraz zasady jego płatności
 • zabezpieczenie wykonania umowy
 • ustalenie praw i obowiązków stron
 • odbiór robót
 • gwarancję/rękojmie i ubezpieczenia
 • kary umowne oraz odstąpienie od umowy
2. złożenie zaświadczenia o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
3. złożenie oświadczenia kierownika budowy,
4. złożenie oświadczenia inspektora nadzoru inwestorskiego,
5. pomoc prawna w negocjacjach oraz zawieraniem umów z  dalszymi podwykonawcami oraz ich prawidłowe zgłoszenie inwestorowi,
6. pomoc prawna w kontaktach z inwestorem/wykonawcą (strony prowadzą korespondencję z Kancelarią),
7. opiniowanie odbiorów częściowych,

 

ETAP VI
Pomoc prawna po dokonaniu "odbioru" przez inwestora;

 1. dochodzenie roszczeń z tytułu kar umownych/ niezapłaconego wynagrodzenia,
 2. opiniowanie w zakresie odbioru końcowego
 3. zastępstwo prawne przed Sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej, z tytułu sporów mogących się pojawić zarówno w trakcie, jak i po zrealizowaniu inwestycji
 4. dochodzenie roszczeń z tytułu solidarnej odpowiedzialności inwestora/wykonawcy względem wykonawcy/dalszego podwykonawcy