Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii

Departamenty:

Zamówienia publiczne

Departament zamowień publicznych prowadzony jest przez Radcę Prawnego Beatę Urbańską, W swojej praktyce zawodowej od wielu lat świadczy pomoc prawną zarówno Zamawiającym jak i Wykonawcom w toku całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bądź też w poszczególnych jego etapach, zwłaszcza przy składaniu  środków zaskarżenia. 

Rozwój rynku zamówień publicznych w Polsce spowodował wzrost zapotrzebowania na profesjonalne usługi doradcze w tym zakresie. Nasza firma zajmuje się kompleksową oraz częściową obsługą firm oraz jednostek zainteresowanych udziałem w postępowaniu o zamówienia. Skorzystanie z naszych usług daje gwarancje profesjonalnego przygotowanie oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zarówno dla Zamawiających jak również Wykonawców.

Ofertowane przez nas usługi doradcze dla Zamawiających polegają głównie na:

 • przygotowanie procedur udzielania zamówień publicznych dostosowanych do potrzeb naszych Klientów;
 • przygotowanie regulaminów i niezbędnych wzorów pism, formularzy, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
 • audyt procedur udzielania zamówień publicznych obowiązujących u Klienta;
 • pomoc w przygotowaniu planów zamówień publicznych i listy zamówień powtarzających się okresowo;
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania, w tym pomoc w wyborze odpowiedniego trybu postępowania, w określeniu warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, w przygotowaniu istotnych postanowień umowy, weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia pod kątem zgodności z przepisami ustawy, weryfikacja treści ogłoszenia, itp.;
 • pomoc w przygotowaniu pism kierowanych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
 • przygotowywanie odpowiedzi na protesty i odwołania, a także profesjonalne zastępstwo w postępowaniach odwoławczych i sądowych;
 • pomoc w weryfikacji złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i/lub złożonych ofert, wsparcie w trakcie prowadzenia negocjacji;
 • bieżące doradztwo dotyczące problemów pojawiających się w trakcie prowadzenia postępowań, w tym również przygotowywanie opinii w tym zakresie;
 • udzielanie konsultacji w sprawach bieżących.

 

Usługi doradcze jakie oferujemy Wykonawcom to między innymi:

 • sporządzanie zapytań do treści/ wniosków o zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
 • pomoc w trakcie sporządzania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne;
 • reprezentowanie Wykonawcy;
 • sporządzanie protestów, odwołań, skarg do Sądu;
 • udzielanie konsultacji w sprawach bieżących.

 

Wyżej wymienione usługi pozwolą rozwiązać problem związany ze stosowaniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych i w sposób profesjonalny przeprowadzić cały proces udzielania zamówienia.