Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii

Departamenty:

Prawo upadłościowe

Departament prawa upadłościowego prowadzony jest przez Adwokata Michała Kalita, który jednocześnie posiada licencję uprawniającą do wykonywania funkcji syndyka i tymczasowego nadzorcy sądowego (numer licencji 381). Jego wieloletnia praktyka oraz szeroka wiedza z zakresu prawa upadłościowego jest doskonale wykorzystywana w połączeniu z innymi gałęziami prawa, co daje przewagę w toku postępowań spornych.

Kancelaria Adwokacka reprezentuje klientów w postępowaniach upadłościowych i naprawczych m.in. w następujący sposób:

  • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości w imieniu upadłego, jak również w imieniu wierzycieli upadłego,

wnioski dotyczą zarówno upadłości likwidacyjnej jak i mającej na celu zawarcie układu.

Celem pierwszej z nich jest sprzedaż majątku należącego do upadłego (przedsiębiorcy, spółki) i zaspokojenie w możliwie największym stopniu jego wierzycieli. W toku upadłości likwidacyjnej Sąd powołuje Syndyka, który obejmuje majątek upadłego, zarządza nim oraz go zabezpiecza. Likwidacja majątku polega na sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego w całości lub jego zorganizowanej części, sprzedaży nieruchomości, ruchomości, odzyskanie wierzytelności od dłużników upadłego, a także wykonywanie innych praw lub ich zbycie.

Upadłość mająca na celu zawarcie układu umożliwia dalsze prowadzenie działalności przez upadłego, jednakże z jednoczesnym zawarciem układu z jego wierzycielami. Propozycje układowe powinny zostać złożone razem z wnioskiem o upadłość, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o upadłość. Propozycje układowe winny określać sposób spłaty zobowiązań wobec wierzycieli.

  • reprezentacja upadłego bądź wierzycieli w postępowaniu upadłościowym,

m.in. występowanie za upadłego bądź wierzyciela na posiedzeniach rady wierzycieli, zastępstwo przed Sądem, sporządzanie wniosków ze zgłoszeniami wierzytelności, sporządzanie wniosków o wyłączenie z masy upadłości.

  • reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniu naprawczym,

Celem postępowania naprawczego jest ochrona przedsiębiorcy (m.in. spółki) przed postępowaniem upadłościowym. Wraz z oświadczeniem o rozpoczęciu postępowania naprawczego przedsiębiorca powinien złożyć plan naprawczy określający m.in. sposób restrukturyzacji zobowiązań, która odbywa się w drodze układu zawartego na zgromadzeniu wierzycieli. Na czas trwania postępowania naprawczego Sąd wyznacza nadzorcę sądowego.

  • reprezentacja dłużników oraz wierzycieli, a także wspolnikow i czlonkow organow osob prawnychw postępowaniach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej – zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze.

Celem zdyscyplinowania przedsiębiorców ustawodawca wprowadził możliwość orzekania o pozbawieniu prawa prowadzenia działalności gospodarczej, która umożliwia eliminację osób, które swoją nierzetelnością naraziły inne podmioty na straty doprowadzając do swojej niewypłacalności.

Sąd może orzec pozbawienie na okres od 3 do 10 lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, a także pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Postępowanie w tej sprawie winno zostać wszczęte m.in. w terminie roku od dnia umorzenia lub zakończenia postępowania upadłościowego albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości.