Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii

nowelizacja ustawy prawo o ruchu drogowym - wypowiedź dla TVP Olsztyn

Trwają prace nad nowelizacją ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Projekt ustawy zmieniającej przyjęty przez Sejm w dniu 15 marca 2019 r. przewiduje także wprowadzenie do Kodeksu karnego przepisu penalizującego popularny proceder "cofania liczników" samochodowych. 

 

Nowelizacja przewiduje wprowadzenie do Kodeksu karnego nowego przepisu tj.  art. 306a o brzmieniu:

 

§ 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 1.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2, 5 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

 

Nadchodzące zmiany w prawie były przedmiotem wydania "Informacji" TVP Olsztyn z dnia 19 marca 2019 r., gdzie w roli eksperta wypowiedział się również adw. dr. inż Michał Pietkiewicz.