Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii

Aktualności:

Szantaż w sieci, przestępczość internetowa - wypowiedź dla TVP Olsztyn

Nie ulega wątpliwości, iż wraz ze rozwojem techniki zmieniają się również metody działania sprawców, których celem jest osiągnięcie korzyści majątkowej. Mowa tu o wszelkich formach phishingu takich jak spear phishing, clone phishing, tabnabbing, pharming, whaling, smishing czy vishing.    W ostatnim czasie popularny stał się schemat działań sprawców polegający na przesłaniu wiadomości e-mail z informacją, iż nadawca znajduje się w posiadaniu kompromitujących materiałow z kamery internetowej użytkownika, ktore zostaną zniszczone pod warunkiem uiszczenia odpowiedniej kwoty, najczęściej w postaci kryptowaluty bitcoin.    Wskazać należy, iż działania takie wypełniają znamiona art. 286 Kodeksu karnego, który przewiduje karalność dla osób, które w celu osiągnięcia...
czytaj więcej...

nowelizacja ustawy prawo o ruchu drogowym - wypowiedź dla TVP Olsztyn

Trwają prace nad nowelizacją ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Projekt ustawy zmieniającej przyjęty przez Sejm w dniu 15 marca 2019 r. przewiduje także wprowadzenie do Kodeksu karnego przepisu penalizującego popularny proceder "cofania liczników" samochodowych.    Nowelizacja przewiduje wprowadzenie do Kodeksu karnego nowego przepisu tj.  art. 306a o brzmieniu:   § 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 1. § 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2, 5 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności...
czytaj więcej...

Współpraca prawna z Państwami Ameryki Południowej

W celu zacieśniania współpracy oraz poprawy jakości świadczenia usług prawniczych z Państwami Ameryki Łacińskiej informujemy, iż została podpisana przez nas umowa z korporacją prawno-finansową: (kliknij w logo)     Chcemy ułatwić przedsiębiorcom możliwość zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Państw Ameryki Południowej, jak również doradztwo w tym zakresie oraz reprezentacje przed Sądami, organami administracji.    Wierzymy, iż dzięki temu porozumieniu będziemy mogli udoskonalać naszą działalność oraz zdobywać nowe cenne doświadczenia. Zachecamy do odwiedzenia strony internetowej naszych nowych Partnerów -  Legal and Financial Corporation "S TRATO".
czytaj więcej...

Stop fali nienawiści - wypowiedź dla TVP INFO

Mowa nienawiści jest zjawskiem, które przybrać może wiele form. W ostadnich dniach zarówno z mediów ogólnopolskich jak i lokalnych napływają informacje na temat gróźb karalnych kierowanych do przedstawicieli administracji publicznej. Podkreślić należy, iż każda forma groźby, również dokonana za pośrednictwem Internetu, rodzi odpowiedzialość karną.   Przepisem penalizującym tego typu zachowania jest art. 190 ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, zgodnie z którym kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Podkreślić jednak należy, iz jest to przestępstwo ścigane nie z...
czytaj więcej...

Współpraca z Bazhinov & Partners

W celu zacieśniania współpracy oraz poprawy jakości świadczenia usług prawniczych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Federacją Rosyjską, udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa oraz promocji wartości, o których mowa w ustawie Prawo o Adwokaurze informujemy, iż została podpisana przez nas umowa z kancelarią adwokacką:   Bazhinov & Partners   Celem umowy jest ścisła współpraca i świadczenie transgranicznej pomocy prawnej zarówno Polskim obywatelom przebywającym na terenie Federacji Rosysjkiej, jak również obywatelom Federacji Rosyjskiej przebywającym w Polsce.   Równocześnie chcemy ułatwić przedsiębiorcom możliwość zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie...
czytaj więcej...
1 2 3 4 5